Zápis do 1.ročníka

  • 24. apríl 2017

O Z N Á M E N I E
o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka
základnej školy
na školský rok 2017/2018
Zápis detí do prvého ročníka tunajšej školy sa uskutoční na základe VZN č.6/2015, ktoré vydala Obec Čirč:

 

dňa 25. apríla 2017 (utorok) od 13.00 hod. do 17.00 hod.
a dňa 26.apríla 2017 (streda) od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Podľa zákona č.245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods.1, 2, 4, 5 sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 8. 2017 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. V uvedené dni môžu dostať na škole informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :
- občiansky preukaz
- rodný list dieťaťa
-podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Mgr. Milan Varchola, riaditeľ školy